กิจกรรมอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์ “เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม”

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางโสลัดดา เศรษฐการ และ นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์ “เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร 50 ปี โรงเรียนห้วยยอด