:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภาระกิจงาน 4 ด้าน สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

คู่มือฝ่ายบริหารงานวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

คู่มือการนิเทศติดตาม

คู่มือระบบการเรียนรู้

คู่มือการปฏิบัตงานฝ่ายบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน

คู่มือนักเรียน