:: Huai-yot School ::

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

กระบวนการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน