:: Huai-yot School ::

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแยกรายเดือนปีงบประมาณ 2567

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2567