:: Huai-yot School ::

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแยกรายเดือนปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566