:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแยกรายเดือนปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแยกรายเดือนปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแยกรายเดือนปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแยกรายเดือนปีงบประมาณ 2561