:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณงบกลาง ประเภทเงินค่าจัดการเรียนการสอน

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณฝ่ายกิจการนักเรียน ประเภทเงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคล ประเภทเงินบํารุงการศึกษา