:: Huai-yot School ::

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล