แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนห้วยยอด 23 ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง