:: Huai-yot School ::

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา

การสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ