:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560