:: Huai-yot School ::

ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ 2566