:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564