:: Huai-yot School ::

Author: admin

ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนแบบแยกห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนแบบแยกห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวทั่วไปงานรับนักเรียน

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 และประชุมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

29 มีนาคม 2567 โรงเรียนจัดการประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชุมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาต

Read More
ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการ

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
ข่าวทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนห้วยยอ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567ประกาศโรงเรียนห้วยยอด

ประกาศโรงเรียนห้วยยอ

Read More