:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนประเภท “ความสามารถพิเศษ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ อินทนิล 2 อาคาร 12

Read more

ประกาศเรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ฉบับแก้ไข)

โรงเรียนห้วยยอดขอประกาศแก้ไขจำนวนห้องเรียนที่เปิดรับสมัครจากเดิม 9 ห้องเรียน เป็นจำนวน 8 ห้องเรียน โดยยกเลิกห้องเรียนแผนการเรียนทั่วไป

Read more

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

สอบความสามารถพิเศษ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี ศึกษาแนวปฏิบัติทดสอบความสามารถพิเศษในชัดเจน

Read more

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม โรงเรียนบ้านนาสารและโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Read more

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 และ 1/12

วันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2566 งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 และ 1/12

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.
อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

Read more

โรงเรียนห้วยยอดรับการตรวจเยี่ยมการติดตามกิจกรรม “โรงเรียน โรงอาหารอ่อนหวาน” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการติดตามกิจกรรม “โรงเรียน โรงอาหารอ่อนหวาน” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

Read more

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 4 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

Read more

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโรงเรียนเดิม (โควตา)

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อรายงานตัวและประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องอินทนิล 2 อาคารเรียน 12 โรงเรียนห้วยยอด

Read more