:: Huai-yot School ::

ข่าวอินทนิลลือเลื่อง

ข่าวอินทนิลลือเลื่องข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ได้รับรางวัลระดับเงิน

ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดสปอตโทรทัศน์

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องข่าวเด่น

โรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดวงดนตรีสตริงเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8

โรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดวงดนตรีสตริง

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องข่าวเด่น

พิธีเปิดกิจกรรม KICK OFF “สุขาดี มีความสุข”

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม KICK OFF “สุขาดี มีความสุข” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมกับ สพท. ทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทยตามโครงการศึกษาวิจัย “SEP and SDGs in the Classroom : A Pilot Study on Integrating SEP Elements in the Teaching and Learning of Health and Environment Science”

โรงเรียนห้วยยอดได้รั

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่อง

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดตรัง)

สรุปผลการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง

โรงเรียนห้วยยอดผ่านการพิจารณาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องภารกิจผู้บริหาร

นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 29 “วัยรุ่นว้าวุ่น? (3)” เรื่อง “วัยรุ่นกับความหลากหลาย”

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 29 “วัยรุ่นว้าวุ่น? (3)” เรื่อง “วัยรุ่นกับความหลากหลาย” ในประเด็น “บทเรียนความเสมอภาคทางเพศของโรงเรียนห้วยยอด”

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่อง

โรงเรียนห้วยยอดรับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสานฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสานฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัดและความสนใจด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 7-10 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบหมายให้ นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช หัวหน้างานวิชาการ โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

Read More
ข่าวทั่วไปข่าวอินทนิลลือเลื่อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดอ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดอ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 และกล่าวชื่นชมแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ นายทิวากร ชุมนวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read More