:: Huai-yot School ::

ข่าวอินทนิลลือเลื่อง

ข่าวอินทนิลลือเลื่องข่าวเด่น

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมและได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งจังหวัดตรัง

วันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนเข้าร่วมและได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ ประเภทกีฬาต่างๆ มีนักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดตรัง

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดรับการติดตามความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดรับการติดตามความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

Read More
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข่าวอินทนิลลือเลื่อง

โรงเรียนห้วยยอดได้รางวัลต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดได้รางวัลต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จังหวัดตรัง ประจำปี 2566

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่อง

นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเข้ารับการเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางสาวธัญชนก ครือวงค์ นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเข้ารับการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข่าวอินทนิลลือเลื่อง

นายทิวากร ชุมนวน ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประจำปี 2566

นายทิวากร ชุมนวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น ประธานสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประจำปี 2566

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปข่าวอินทนิลลือเลื่องภารกิจผู้บริหาร

โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เรียนเพื่อเรียนหรือเรียนเพื่อทำงาน ? ทิศทางการศึกษาสู่อนาคตประเทศไทย และการประชุมสามัญประจำปี 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เรียนเพื่อเรียนหรือเรียนเพื่อทำงาน ? ทิศทางการศึกษาสู่อนาคตประเทศไทย และการประชุมสามัญประจำปี 2565

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องฝ่ายบริหารงานบุคคล

ขอแสดงความยินดีต่อคณะครูโรงเรียนห้วยยอด เนื่องในโอกาสผ่านการประเมินวิทยฐานะ

โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีต่อคณะครูโรงเรียนห้วยยอด เนื่องในโอกาสผ่านการประเมินวิทยฐานะ

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องข่าวเลื่อนวิทยฐานะฝ่ายบริหารงานบุคคล

โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูได้รับเลื่อนวิทยฐานะ

โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องงานห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนห้วยยอดนำนักเรียนและคณะครู โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ณ ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ. 2566 งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนห้วยยอด นำนักเรียนและคณะครู โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ณ ประเทศมาเลเซีย

Read More