โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษา

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางโสลัดดา เศรษฐการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษา

Read more

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู ตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR)

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู ตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR)

Read more

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี โรงเรียนห้วยยอด

Read more

ให้การต้อนรับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตรังออกติดตามกิจกรรมโรงเรียน

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตรังออกติดตามกิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน

Read more

อบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม “1 ห้องเรียน 1 ความดี”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม “1 ห้องเรียน 1 ความดี” ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด

Read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

Read more

กิจกรรมอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์ “เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม”

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์ “เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม”

Read more

โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยยอดนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

Read more

โรงเรียนห้วยยอดร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ในพื้นที่)

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยยอดนำตัวแทนนักเรียน สมาชิก TO BE NUMBER ONEและ TO BE IDOL ของโรงเรียนห้วยยอดร่วมกิจกรรมการประกวด

Read more