:: Huai-yot School ::

ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

กีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2567

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปห้องเรียนสีขาว

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 เพื่อร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

Read More
ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนห้วยยอด จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

กิจกรรมอบรมนักเรียนโครงการโรงเรียนโรงอาหารอ่อนหวาน

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโครงการโรงเรียนโรงอาหารอ่อนหวาน วิทยากรโดย นางสุรีรัตน์ คงเมือง นักโภชนาการปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยยอด

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมติวความรู้ English We Like สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ขอขอบคุณ คุณกฤตภัค สุธนวรกุล กรรมการบริษัท ไร่ขนุนกรุ๊ป จำกัด ที่ประสานงานและจัดกิจกรรมติวความรู้ English We Like สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read More
ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยี

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการสอนด้วย Generative AI วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ บริเวธานันท์

Read More
กิจกรรมในเครื่องแบบข่าวทั่วไป

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กิจกรรมยุวกาชาด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนห้วยยอด จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวทั่วไปห้องเรียนสีขาว

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เชิดชูคนดี ศรีห้วยยอด”

วันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เชิดชูคนดี ศรีห้วยยอด” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานทั่วไป

การสำรวจลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียนห้วยยอดในช่วงเปิดภาคเรียน

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลห้วยยอด มอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียนห้วยยอดในช่วงเปิดภาคเรียน

Read More