:: Huai-yot School ::

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่องระหว่างอาคารสวัสดิการและโรงอาหาร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่องระหว่างอาคารสวัสดิการและโรงอาหาร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารสวัสดิการและโรงอาหาร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารสวัสดิการและโรงอาหาร

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการภารกิจผู้บริหาร

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย การจัดซื้อหนังสือเรียน

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมประชุมภาคี 4 ฝ่าย ในการพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ โดยฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนห้วยยอด

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน 80 รายการ

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแชมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแชมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ครั้งที่ 2

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ครั้งที่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ครั้งที่ 2

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ครั้งที่ 2

Read More