:: Huai-yot School ::

ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหาร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด

Read More
ข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

การประชุมเตรียมความพร้อม การติดตามความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสาคร เย่าเฉื้อง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นวิทยากร

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหาร

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปข่าวอินทนิลลือเลื่องภารกิจผู้บริหาร

โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เรียนเพื่อเรียนหรือเรียนเพื่อทำงาน ? ทิศทางการศึกษาสู่อนาคตประเทศไทย และการประชุมสามัญประจำปี 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เรียนเพื่อเรียนหรือเรียนเพื่อทำงาน ? ทิศทางการศึกษาสู่อนาคตประเทศไทย และการประชุมสามัญประจำปี 2565

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมการเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 พื้นที่อำเภอห้วยยอด

Read More
การมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

Read More
ข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหาร

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม โรงเรียนบ้านนาสารและโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐิน ประจำปี 2565

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐิน ประจำปี 2565

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี โรงเรียนห้วยยอด

Read More