:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม โรงเรียนบ้านนาสารและโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Read more

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐิน ประจำปี 2565

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐิน ประจำปี 2565

Read more

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี โรงเรียนห้วยยอด

Read more

อบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม “1 ห้องเรียน 1 ความดี”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม “1 ห้องเรียน 1 ความดี” ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด

Read more

โรงเรียนห้วยยอดรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยยอด ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

Read more

โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงมิติเครือข่ายฯในการจัดการศึกษา

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU)

Read more

นำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติจริงของสถานศึกษา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูแกนนำพอเพียง นำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติจริงของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

Read more

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย การจัดซื้อหนังสือเรียน

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมประชุมภาคี 4 ฝ่าย ในการพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Read more

โรงเรียนห้วยยอดจัดงานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 7 มกราคม 2565 โรงเรียนห้วยยอดพิธีขบวนอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

Read more

พิธีเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 พิธีรับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 กระทรวงศึกษาธิการ

Read more