:: Huai-yot School ::

Month: พฤษภาคม 2022

การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหาร

โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงมิติเครือข่ายฯในการจัดการศึกษา

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU)

Read More
ข่าวทั่วไปศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่

20 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่ ในการเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดการศึกษา

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียน “เปิดเรียนอย่างไรให้ครู นักเรียน บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องปลอดภัย”

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนห้วยยอดรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียน “เปิดเรียนอย่างไรให้ครู นักเรียน บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องปลอดภัย”

Read More
ผลงานทางวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การพัฒนางานวิชาการด้วย  Creative  Model  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้พัฒนา   :    นางโสลัดดา เศรษฐการ , นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์
ตำแหน่ง  :     รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ประเภทผลงาน  : ด้านการบริหาร

Read More
ข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติจริงของสถานศึกษา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูแกนนำพอเพียง นำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติจริงของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

Read More
ผลงานทางวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ประเมิน     นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ปีการศึกษา       2564

Read More