:: Huai-yot School ::

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2566

ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ประเภทห้องเรียนทั่วไปและโควตา ปีการศึกษา 2566