รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลจากแบบสอบถาม ความคิดเห็นผู้ปกครองของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565

รายงานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ว31104 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564