:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลจากแบบสอบถาม ความคิดเห็นผู้ปกครองของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565

รายงานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ว31104 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564