:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอดรับการติดตามการประเมินการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยยอด โดยผู้อำนวยการสมปอง ห่วงจริง พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้ารับการติดตามการประเมินการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 จากดร.มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ นายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ และนายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนห้วยยอดขอขอบพระคุณทุกท่านในการชี้แนะแนวทางการประเมินมา ณ โอกาสนี้