:: Huai-yot School ::

Day: 13 มีนาคม 2024

การมีส่วนร่วมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวน 45 สถาบัน

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวน 45 สถาบันในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด

Read More