กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ด้วยวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งทรงคำนวณล่วงหน้าไว้ 2 ปี ในการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพื่อสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 ระบุว่า ในสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนห้วยยอด จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น ภายใต้แนวคิดหลัก “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” วันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 ณ  โรงเรียนห้วยยอด

สมัครออนไลน์ กิจกรรมในสาระเทคโนโลยี <<< คลิก

กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 18 -20 สิงหาคม 2563
ณ โรงเรียนห้วยยอด


วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

08.30 – 11.00 น.        – การประกวดรถบรรทุกไข่

                            – การประกวดจรวดกระดาษ

                            – การประกวด POWER JET CAR        

08.30 – 11.50 น.        การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

13.00 – 16.30 น.         – การประกวด Infographic

                             – การประกวดภาพถ่าย

14.30 – 16.30 น.         – การแข่งขันอัจฉริยภาพทางเทคโนโลยี

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

08.30 – 11.00 น.        – การประกวดรถบรรทุกไข่

                            – การประกวดจรวดกระดาษ

                            – การประกวด POWER JET CAR        

08.30 – 11.50 น.        การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

13.00 – 16.30 น.         – การประกวดภาพถ่าย

14.30 – 16.30 น.         – การแข่งขันอัจฉริยภาพทางเทคโนโลยี

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

13.00 – 16.30 น.         การประกวดคลิปวิดีโอ

หมายเหตุ : การประกวดวาดภาพ และการประกวดเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6) นักเรียนทำชิ้นงานจากบ้าน นำส่งวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์