:: Huai-yot School ::

ห้องเรียนสีขาว

ข่าวทั่วไปห้องเรียนสีขาว

กิจกรรม”การอบรมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางโสลัดดา เศรษฐการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม”การอบรมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
การมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข่าวทั่วไปห้องเรียนสีขาว

โรงเรียนห้วยยอด ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยยอด ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Read More
ข่าวทั่วไปห้องเรียนสีขาว

โรงเรียนห้วยยอดรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More
ข่าวทั่วไปห้องเรียนสีขาว

โรงเรียนจัดกิจกรรมเบิกเนตรและเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธรูป

10 กันยายน 2563 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ พานิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกรรมเบิกเนตรและเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธรูป

Read More