:: Huai-yot School ::

ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ครูและนักเรียนแกนนำเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 กรกฎาคม 25

Read More
ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ครูและนักเรียนแกนนำเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 18 กรกฎาคม 25

Read More
ผลงานทางวิชาการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

การพัฒนาทักษะภาษาไทยและอุปนิสัยพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยยอด ด้วยโครงงานบูรณาการบันได 5 ขั้น

ชื่อ นางจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนห้วยยอด วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน่วยการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

Read More
ผลงานทางวิชาการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๗

นางจรวยพรรณ  เย่าเฉื้อง
ครูโรงเรียนห้วยยอด

Read More