:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผู้พัฒนา  นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
นางสาวรชฏ จันพุ่ม ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนห้วยยอด
นายณัฐวุธ รัตนพันธ์  ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนห้วยยอด

Read more

โรงเรียนห้วยยอดให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่

20 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่ ในการเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดการศึกษา

Read more

นำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติจริงของสถานศึกษา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูแกนนำพอเพียง นำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติจริงของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

Read more

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนห้วยยอดเพื่อให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย VIRUS MODEL ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของผลงาน นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนห้วยยอด สังกัด สพม.ตรัง กระบี่
ประเภท ผู้บริหาร

Read more

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read more

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ตศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน

Read more

ครูแกนนำโรงเรียนห้วยยอดเป็นวิทยากรถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ

Read more

ครูและนักเรียนแกนนำเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 กรกฎาคม 25

Read more

ครูและนักเรียนแกนนำเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 18 กรกฎาคม 25

Read more

การพัฒนาทักษะภาษาไทยและอุปนิสัยพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยยอด ด้วยโครงงานบูรณาการบันได 5 ขั้น

ชื่อ นางจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนห้วยยอด วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน่วยการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

Read more