:: Huai-yot School ::

ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ข่าวอินทนิลลือเลื่องศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดรับการติดตามความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดรับการติดตามความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

Read More
ข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

การประชุมเตรียมความพร้อม การติดตามความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสาคร เย่าเฉื้อง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นวิทยากร

Read More
ผลงานทางวิชาการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผู้พัฒนา  นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
นางสาวรชฏ จันพุ่ม ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนห้วยยอด
นายณัฐวุธ รัตนพันธ์  ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนห้วยยอด

Read More
ข่าวทั่วไปศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่

20 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่ ในการเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดการศึกษา

Read More
ข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติจริงของสถานศึกษา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูแกนนำพอเพียง นำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติจริงของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

Read More
ผลงานทางวิชาการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนห้วยยอดเพื่อให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย VIRUS MODEL ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของผลงาน นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนห้วยยอด สังกัด สพม.ตรัง กระบี่
ประเภท ผู้บริหาร

Read More
ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read More
ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ตศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน

Read More
ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ครูแกนนำโรงเรียนห้วยยอดเป็นวิทยากรถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ

Read More