รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดสื่อประสม เรื่อง ความต่อเนื่องของฟังก์ชันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อวิจัย รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดสื่อประสม เรื่อง ความต่อเนื่องของฟังก์ชันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา วิฬาวัลย์ สีสุข
ปีที่ศึกษา 2564