:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด
ชื่อผู้ศึกษา นางสาวพัชรี ผลความดี
ปีการศึกษา 2564