การรับนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศโรงเรียนห้วยยอดและกำหนดการการรับนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนห้วยยอดกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ดังประกาศ