:: Huai-yot School ::
ผลงานทางวิชาการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนห้วยยอดเพื่อให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย VIRUS MODEL ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผลงาน การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนห้วยยอดเพื่อให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย VIRUS MODEL ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เจ้าของผลงาน นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนห้วยยอด สังกัด สพม.ตรัง กระบี่
ประเภท ผู้บริหาร

รายงานนวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนห้วยยอดเพื่อให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย VIRUS MODEL ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง