ชมรม TO BE NUMBER 1 โรงเรียนห้วยยอด เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 ระดับภาคใต้

วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ชมรม TO BE NUMBER 1 โรงเรียนห้วยยอด เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023

Read more

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

Read more