:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

กิจกรรมพัฒนาสายสัมพันธ์ (Huaiyot Genius) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันที่ 10-13 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอด โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการจัดโครงการพัฒนาสายสัมพันธ์ สานฝันให้เป็นจริง กิจกรรมพัฒนาสายสัมพันธ์ (Huaiyot Genius) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้และทราบถึงเทคนิคทางการเรียนต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น เสริมสร้างความพร้อมทางการเรียนและการสอบ นำไปสู่ผลการเรียนที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนด้วยกัน โดยมีวิทยากร คือ คุณสุวคนธ์ อินป้อง (ครูเลดี้ เก๋ ๆ) ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก