:: Huai-yot School ::
ผลงานทางวิชาการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห้วยยอด ในสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ชื่อผลงาน        ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห้วยยอด ในสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ชื่อผู้วิจัย       นางสาววรรณิสา สารพัสดุ์ นางสาวอรวิมล ศรีทรสุทธิ์ นางสาวขวัญรัตน์ ทิพทอง และนายจักรา ชัยณุรักษ์    

สังกัด             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ปีที่วิจัย  2564