การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผลงาน        การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผู้วิจัย       นายนัฐวุธ รัตนพันธ์ นางสาวปิยภรณ์ เพ็ชรสุทธิ์ และ นางสาวอภิสรา แก้วสวน    

สังกัด             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ปีที่วิจัย  2565