:: Huai-yot School ::
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการทักษะมีงานทำ – มีอาชีพ

โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการทักษะมีงานทำ – มีอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพและทักษะการทำงานตามความสนใจของตนเองและเพื่อสร้างทัศนคติที่ดี เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพที่สุจริต ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทางอาชีพ