:: Huai-yot School ::
ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เรื่อง การประยุกต์ใช้งาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม รายวิชา ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เรื่อง การประยุกต์ใช้งาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม รายวิชา ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้อง    

ปีการศึกษา 2565