นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผลงาน        นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผู้พัฒนา       นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ    ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด

                    นางสาวรชฏ จันพุ่ม                  ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนห้วยยอด

                    นายณัฐวุธ รัตนพันธ์                  ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนห้วยยอด

สังกัด             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่