:: Huai-yot School ::
ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ตศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ ห้องศาสตร์ของพระราชา อาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอด