:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

กิจกรรมพัฒนาสายสัมพันธ์ (Huaiyot Genius) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันที่ 10-13 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมพัฒนาสายสัมพันธ์ (Huaiyot Genius) ตามโครงการพัฒนาสายสัมพันธ์ สานฝันให้เป็นจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

Read more

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read more

นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การพัฒนางานวิชาการด้วย  Creative  Model  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้พัฒนา   :    นางโสลัดดา เศรษฐการ , นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์
ตำแหน่ง  :     รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ประเภทผลงาน  : ด้านการบริหาร

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อประเภท “สอบคัดเลือก” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อประเภท “สอบคัดเลือก” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

Read more

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

สอบวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

Read more

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

Read more

ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ

Read more

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ทดสอบในวันที่ 22 มีนาคม 2565 นักเรียนมาถึงโรงเรียนเวลา 07.30 น. และศึกษาแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

Read more