:: Huai-yot School ::

งานห้องเรียนพิเศษ

ข่าวทั่วไปงานห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรม HY เสริมความคิด พิชิตความรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

วันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 งานห้องเรียนพิเศษ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยยอด จัดกิจกรรม HY เสริมความคิด พิชิตความรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

Read More
ข่าวทั่วไปงานห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรม Canva Camp นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรม Canva Camp ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Read More
ข่าวทั่วไปงานห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 และ 2/12

วันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2566 งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนห้วยยอด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Read More
ข่าวทั่วไปงานห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 และ 1/12

วันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2566 งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 และ 1/12

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องงานห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนห้วยยอดนำนักเรียนและคณะครู โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ณ ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ. 2566 งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนห้วยยอด นำนักเรียนและคณะครู โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ณ ประเทศมาเลเซีย

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องงานห้องเรียนพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ได้รับรางวัลในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องงานห้องเรียนพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนการแข่งขัน Chinese Got Talent เนื่องในงาน มอ.วิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ในการแข่งขัน Chinese Got Talent

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องงานห้องเรียนพิเศษ

นางสาววรนุช แสงแก้ว ได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่นางสาววรนุช แสงแก้ว

Read More