:: Huai-yot School ::

งานรับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนประเภท “ความสามารถพิเศษ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวทั่วไปงานรับนักเรียน

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

วันที่ 9-13 มีนาคม 2567 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโรงเรียนเดิม (โควตา)

ตามที่โรงเรียนห้วยยอ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ตามที่โรงเรียนห้วยยอ

Read More
ข่าวทั่วไปงานรับนักเรียน

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

สอบวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 14.50 น.

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลื

Read More
ข่าวทั่วไปงานรับนักเรียน

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

Read More