ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อประเภท “สอบคัดเลือก” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อประเภท “สอบคัดเลือก” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

Read more

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

สอบวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

Read more

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

Read more

ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ

Read more

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ทดสอบในวันที่ 22 มีนาคม 2565 นักเรียนมาถึงโรงเรียนเวลา 07.30 น. และศึกษาแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อประเภท “ห้องเรียนพิเศษ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2565 ว่าด้วยโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อประเภท “ห้องเรียนพิเศษ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2565 ว่าด้วยโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ

Read more

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ฉบับแก้ไข)

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

Read more

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนประเภท “ห้องเรียนพิเศษ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

สอบวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-14.50 น.
ตรวจสอบรายชื่อและศึกษาแนวปฏิบัติในการสอบอย่างเคร่งครัด

Read more