:: Huai-yot School ::

งานรับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนแบบแยกห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนแบบแยกห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวทั่วไปงานรับนักเรียน

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนห้วยยอ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567ประกาศโรงเรียนห้วยยอด

ประกาศโรงเรียนห้วยยอ

Read More
ข่าวทั่วไปงานรับนักเรียน

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

วันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ในเขตพื้นที่บริการ)

Read More