โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมงานวัฒนธรรมประเพณีห้วยยอด “ห้วยยอด ยอดเมือง 2566”

วันที่ 16-20 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมงานวัฒนธรรมประเพณีห้วยยอด “ห้วยยอด ยอดเมือง 2566” ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

Read more

โรงเรียนห้วยยอดรับการตรวจเยี่ยมการติดตามกิจกรรม “โรงเรียน โรงอาหารอ่อนหวาน” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการติดตามกิจกรรม “โรงเรียน โรงอาหารอ่อนหวาน” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

Read more

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผลงาน        การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผู้วิจัย       นางสาวพัชรี ผลความดี นางสาวชาคริยา บริพันธ์ นางสาวปรางมณี ระมะโน และนายณัฐวุฒิ ท่าห้อง

Read more

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห้วยยอด ในสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ชื่อผลงาน        ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห้วยยอด ในสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ชื่อผู้วิจัย       นางสาววรรณิสา สารพัสดุ์ นางสาวอรวิมล ศรีทรสุทธิ์ นางสาวขวัญรัตน์ ทิพทอง และนายจักรา ชัยณุรักษ์

Read more

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผลงาน        การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนห้วยยอด
ชื่อผู้วิจัย       นายนัฐวุธ รัตนพันธ์ นางสาวปิยภรณ์ เพ็ชรสุทธิ์ และ นางสาวอภิสรา แก้วสวน

Read more

โรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบเสริมสร้างความปลอดภัย สพฐ. กิจกรรมทางเลือกรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปี 2565

โรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ รางวัล Popular Vote คลิปสั้น ทีมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

โรงเรียนรับการประเมินความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนห้วยยอด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Read more

กิจกรรมวันวชิราวุธและกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ@ห้วยยอด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมวันวชิราวุธและกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ@ห้วยยอด

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 รับการฉีดวัดซีน Pfizer เข็มที่ 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 รับการฉีดวัดซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

Read more

นักเรียนรับการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนครบทุกระดับชั้น รอบที่ 1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนรับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

Read more