:: Huai-yot School ::

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผู้พัฒนา  นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
นางสาวรชฏ จันพุ่ม ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนห้วยยอด
นายณัฐวุธ รัตนพันธ์  ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนห้วยยอด

Read More
ผลงานทางวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การพัฒนางานวิชาการด้วย  Creative  Model  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้พัฒนา   :    นางโสลัดดา เศรษฐการ , นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์
ตำแหน่ง  :     รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ประเภทผลงาน  : ด้านการบริหาร

Read More
ผลงานทางวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ประเมิน     นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ปีการศึกษา       2564

Read More
ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม รายวิชา ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้อง
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More
ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด เรื่อง โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา นางขนิษฐา ช่วยดิษ
ปีการศึกษา 2564

Read More
ผลงานทางวิชาการ

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานด้วยชุดกิจกรรม Domino Graph Trigon ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More
ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวพัชรี ผลความดี
ปีการศึกษา 2564

Read More
ผลงานทางวิชาการ

รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา นางนารีรัตน์ ขวัญนุ้ย
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More
ผลงานทางวิชาการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนห้วยยอดเพื่อให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย VIRUS MODEL ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของผลงาน นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนห้วยยอด สังกัด สพม.ตรัง กระบี่
ประเภท ผู้บริหาร

Read More