:: Huai-yot School ::

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ประเมิน     นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ปีการศึกษา       2564

Read More
ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม รายวิชา ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้อง
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More
ผลงานทางวิชาการ

รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดสื่อประสม เรื่อง ความต่อเนื่องของฟังก์ชันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา วิฬาวัลย์ สีสุข
ปีที่ศึกษา 2564

Read More
ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด เรื่อง โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา นางขนิษฐา ช่วยดิษ
ปีการศึกษา 2564

Read More
ผลงานทางวิชาการ

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานด้วยชุดกิจกรรม Domino Graph Trigon ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More
ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวพัชรี ผลความดี
ปีการศึกษา 2564

Read More
ผลงานทางวิชาการ

รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา นางนารีรัตน์ ขวัญนุ้ย
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More
ผลงานทางวิชาการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนห้วยยอดเพื่อให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย VIRUS MODEL ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของผลงาน นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนห้วยยอด สังกัด สพม.ตรัง กระบี่
ประเภท ผู้บริหาร

Read More
ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้รายงาน : นางยินดี นิลแก้ว
ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
ปีที่รายงาน : 2563

Read More
ผลงานทางวิชาการ

ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยเสริมการแก้ปัญหาโจทย์ตามเทคนิคของโพลยา หน่วยการเรียนรู้แม่เหล็กและไฟฟ้า ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา นายเสถียร เกียรติเมธา
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
ปีที่ศึกษา 2563

Read More