ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read more

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอน B-SLIM Model ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง My self รายวิชา อ21205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นายอัศวพล มืดทอง
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read more

นวัตกรรมการเสริมสร้าง ๙ คุณธรรมความดี ด้วยวิถีช่ออินทนิล (HY-PRIDE Model)

ชื่อผู้พัฒนา นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด

Read more

นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผู้พัฒนา  นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
นางสาวรชฏ จันพุ่ม ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนห้วยยอด
นายณัฐวุธ รัตนพันธ์  ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนห้วยยอด

Read more

นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การพัฒนางานวิชาการด้วย  Creative  Model  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้พัฒนา   :    นางโสลัดดา เศรษฐการ , นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์
ตำแหน่ง  :     รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ประเภทผลงาน  : ด้านการบริหาร

Read more

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ประเมิน     นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ปีการศึกษา       2564

Read more

การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม รายวิชา ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้อง
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read more

รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดสื่อประสม เรื่อง ความต่อเนื่องของฟังก์ชันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา วิฬาวัลย์ สีสุข
ปีที่ศึกษา 2564

Read more

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด เรื่อง โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา นางขนิษฐา ช่วยดิษ
ปีการศึกษา 2564

Read more

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานด้วยชุดกิจกรรม Domino Graph Trigon ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read more