:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผลงาน        การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผู้วิจัย       นางสาวพัชรี ผลความดี นางสาวชาคริยา บริพันธ์ นางสาวปรางมณี ระมะโน และนายณัฐวุฒิ ท่าห้อง

Read more

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห้วยยอด ในสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ชื่อผลงาน        ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห้วยยอด ในสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ชื่อผู้วิจัย       นางสาววรรณิสา สารพัสดุ์ นางสาวอรวิมล ศรีทรสุทธิ์ นางสาวขวัญรัตน์ ทิพทอง และนายจักรา ชัยณุรักษ์

Read more

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผลงาน        การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนห้วยยอด
ชื่อผู้วิจัย       นายนัฐวุธ รัตนพันธ์ นางสาวปิยภรณ์ เพ็ชรสุทธิ์ และ นางสาวอภิสรา แก้วสวน

Read more

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read more

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอน B-SLIM Model ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง My self รายวิชา อ21205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นายอัศวพล มืดทอง
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read more

นวัตกรรมการเสริมสร้าง ๙ คุณธรรมความดี ด้วยวิถีช่ออินทนิล (HY-PRIDE Model)

ชื่อผู้พัฒนา นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด

Read more

นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผู้พัฒนา  นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
นางสาวรชฏ จันพุ่ม ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนห้วยยอด
นายณัฐวุธ รัตนพันธ์  ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนห้วยยอด

Read more

นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การพัฒนางานวิชาการด้วย  Creative  Model  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้พัฒนา   :    นางโสลัดดา เศรษฐการ , นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์
ตำแหน่ง  :     รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ประเภทผลงาน  : ด้านการบริหาร

Read more

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ประเมิน     นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ปีการศึกษา       2564

Read more

การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม รายวิชา ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้อง
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read more