:: Huai-yot School ::

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเคมี โดยเทคนิคของโพลยา เรื่อง กฎของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

ชื่อผลงาน  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเคมี โดยเทคนิคของโพลยา เรื่อง กฎของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

ชื่อผู้วิจัย นางจันทิมา รอดพ้น    

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ปีที่วิจัย 2566

Read More
ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เรื่อง การประยุกต์ใช้งาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม รายวิชา ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้อง

Read More
ผลงานทางวิชาการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผลงาน        การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผู้วิจัย       นางสาวพัชรี ผลความดี นางสาวชาคริยา บริพันธ์ นางสาวปรางมณี ระมะโน และนายณัฐวุฒิ ท่าห้อง

Read More
ผลงานทางวิชาการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห้วยยอด ในสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ชื่อผลงาน        ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห้วยยอด ในสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ชื่อผู้วิจัย       นางสาววรรณิสา สารพัสดุ์ นางสาวอรวิมล ศรีทรสุทธิ์ นางสาวขวัญรัตน์ ทิพทอง และนายจักรา ชัยณุรักษ์

Read More
ผลงานทางวิชาการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผลงาน        การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนห้วยยอด
ชื่อผู้วิจัย       นายนัฐวุธ รัตนพันธ์ นางสาวปิยภรณ์ เพ็ชรสุทธิ์ และ นางสาวอภิสรา แก้วสวน

Read More
ผลงานทางวิชาการ

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More
ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอน B-SLIM Model ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง My self รายวิชา อ21205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นายอัศวพล มืดทอง
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More
ผลงานทางวิชาการ

นวัตกรรมการเสริมสร้าง ๙ คุณธรรมความดี ด้วยวิถีช่ออินทนิล (HY-PRIDE Model)

ชื่อผู้พัฒนา นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด

Read More
ผลงานทางวิชาการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผู้พัฒนา  นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
นางสาวรชฏ จันพุ่ม ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนห้วยยอด
นายณัฐวุธ รัตนพันธ์  ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนห้วยยอด

Read More
ผลงานทางวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การพัฒนางานวิชาการด้วย  Creative  Model  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้พัฒนา   :    นางโสลัดดา เศรษฐการ , นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์
ตำแหน่ง  :     รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ประเภทผลงาน  : ด้านการบริหาร

Read More