รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR โรงเรียนห้วยยอด

รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสสถานศึกษา ๑๐๙๒๑๔๐๓๔๖ โรงเรียนห้วยยอด

Read more

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง Self-Assessment Report ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มรายงาน PSAR ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

Read more

โรงเรียนห้วยยอดรับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูรับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องอินทนิล 1 โรงเรียนห้วยยอด

Read more

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนห้วยยอ

Read more