:: Huai-yot School ::

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 และประชุมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

29 มีนาคม 2567 โรงเรียนจัดการประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชุมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาต

Read More
ข่าวทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
ข่าวทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนห้วยยอดและการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

มาตรฐานการศึกษาของโร

Read More
ข่าวทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report) ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report) ปีการศึกษา 2565

Read More
ข่าวทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR โรงเรียนห้วยยอด

รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสสถานศึกษา ๑๐๙๒๑๔๐๓๔๖ โรงเรียนห้วยยอด

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง Self-Assessment Report ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มรายงาน PSAR ปีการศึกษา 2564

Read More