:: Huai-yot School ::

งานนิเทศภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานนิเทศภายในฝ่ายบริหารงานวิชาการ

แบบฟอร์มนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานนิเทศภายใน

แบบฟอร์มนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คุณครูบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียนห้วยยอด เสนอต่อฝ่ายบริหารงานวิชาการ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

Read More