วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอดและพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ณ หอประชุมอินทนิลครบรอบ 50 ปี

Read more

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

Read more