รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR โรงเรียนห้วยยอด

รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสสถานศึกษา ๑๐๙๒๑๔๐๓๔๖ โรงเรียนห้วยยอด

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกิจกรรมเตือนภัยเมื่อใกล้ศูนย์

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4-6
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-3
กิจกรรมเตือนภัยเมื่อใกล้ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read more

วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอดและพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ณ หอประชุมอินทนิลครบรอบ 50 ปี

Read more

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง Self-Assessment Report ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มรายงาน PSAR ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

Read more