:: Huai-yot School ::

Author: admin

ข่าวทั่วไประบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More
ข่าวทั่วไปงานรับนักเรียน

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

วันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทยตามโครงการศึกษาวิจัย “SEP and SDGs in the Classroom : A Pilot Study on Integrating SEP Elements in the Teaching and Learning of Health and Environment Science”

โรงเรียนห้วยยอดได้รั

Read More
ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคล

โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการเหลียวหลังแลหน้าพัฒนาองค์กร สู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เปิดใจ ปรับแนวคิด พิชิตงาน” โครงการเหลียวหลังแลหน้าพัฒนาองค์กร สู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ในเขตพื้นที่บริการ)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนประเภท “ความสามารถพิเศษ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Read More