:: Huai-yot School ::

ประวัติโรงเรียน

                      นายสนั่น สุมิตร อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา ได้เดินทางมาตรวจราชการภาคใต้ที่จังหวัดตรัง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2512 ได้เสนอแนะให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นที่อำเภอห้วยยอด เป็นโรงเรียนที่ 3  นอกเหนือจากโรงเรียนในจังหวัดซึ่งเป็นโรงเรียนชายและโรงเรียนหญิงประจำจังหวัดตรัง ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแหล่งแรกของจังหวัดตรังที่ตั้งอยู่ในต่างอำเภอทางจังหวัดมอบหมายให้ อำเภอห้วยยอดไปดำเนินการจัดหาที่ดิน ทางอำเภอได้เสนอโดยให้ใช้ที่ดินของโรงเรียนห้วยยอด (กลึง วิทยาคาร) ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในขณะนั้น

ต่อมาวันที่ 18 มิถุนายน 2512 อธิบดีกรมสามัญศึกษา (ดร.ก่อ สวัสดิพานิชย์) ได้มีโทรเลขถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังความว่า “สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ. 1) เพียงชั้นเดียว จำนวน 1 ห้องเรียน เป็นโรงเรียนสหศึกษา” จังหวัดได้ดำเนินการให้รับนักเรียนครั้งแรกรับนักเรียนได้ 50 คน และได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2512 โดยให้นายสว่าง โอฬาริกบุตร ครูโทโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และให้นายฉลาด ศรีนคร ครูตรีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นครูช่วยสอน ใช้ห้องเรียนโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน
วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2512 อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา (ดร.ก่อ สวัสดิพานิชย์) พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียน และได้เข้าพบนักเรียนซึ่งมาให้การต้อนรับ อธิบดีกรมวิสามัญศึกษาได้ให้ความหวังไว้กับนักเรียนว่า “ความต้องการให้โรงเรียนนี้เจริญเติบโตมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เพราะอยู่ในทำเลชุมชนที่หนาแน่น”กระทรวงศึกษาได้ประกาศตั้งโรงเรียนนี้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 และกรมวิสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายสว่าง โอฬาริกบุตร เป็นครูใหญ่ แต่งตั้งนายฉลาด ศรีนคร เป็นครูตรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) มาตั้งโรงเรียนในสถานที่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่แปลงเดียวกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เนื้อที่ 115 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา เข้าเรียนในอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งประชาชนร่วมใจกันสร้างขึ้นเป็นอาคารไม้กลม หลังคามุงจาก
ในปีการศึกษา 2514 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ก 2 ห้องเรียน ชั้นบน 1 ห้อง ชั้นล่าง 1 ห้อง บันไดขึ้นลง 1 ช่อง ได้ย้ายนักเรียนเข้าเรียนในอาคารเพียงห้องเดียว อีก 1 ห้องใช้เป็นห้องพักครู
ปีการศึกษา 2520 เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคกลุ่มที่ 1 (คมภ.1) รุ่นที่ 4 เริ่มใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสม ได้รับงบประมาณจากโครงการเงินกู้ต่างประเทศ ทำการก่อสร้างอาคารเรียนต่อเติม อาคารวิทยาศาสตร์ โรงฝึกงาน 10 หน่วย โรงอาหาร อาคารเกษตร เรียนเพาะชำ บ้านพักครู ห้องน้ำห้องส้วม ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและถนน รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบตามโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค ในการเปิดสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสมขณะนั้นมีนักเรียน 997 คน ชั้นเรียนแบบ 8-8-8

ปีการศึกษา 2521 ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 1 (ม.ศ. 4) จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 90 คน และในปีเดียวกันนั้นก็เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) โดยรับนักเรียนจบชั้น ป.6 เข้าเรียนขณะเดียวกันก็รับนักเรียนชั้น ป.7 เข้าเรียนชั้น ม.ศ.1 ควบคู่กันไปด้วย
ปีการศึกษา 2524 รับนักเรียนจบชั้น ม.3 เข้าเรียนชั้น ม.4 และรับนักเรียน ม.ศ. 3 เข้าเรียนชั้น ม.ศ. 4  ซึ่งนักเรียนทั้ง 2 ระดับ จะจบในชั้น ม.6 และ ม.ศ. 5 ตามลำดับ
ปีการศึกษา 2531 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นายมิตร ศรีชาย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ปีการศึกษา 2532 เปิดโรงเรียนสาขาในเตา และได้รับคัดเลือกโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2533 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นายวิสุทธิ์ พิสิฐจำนง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดและได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมแบบ 005127 จำนวน 1 หลัง
ปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นายสุพรรณ วังกุลางกูร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ปีการศึกษา 2538 จัดชุมนุมศิษย์เก่าเพื่อก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนห้วยยอด ในโอกาสเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการสว่าง โอฬาริกบุตรและในโอกาสโรงเรียนมีอายุครบ 26 ปี
ปีการศึกษา 2540 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นายจบ แก้วพิบูลย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ปีการศึกษา 2545 นางสาวนิชรัตน์ เสนีชัย ผ่านการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายคัมภีร์ เทพอักษร ผ่านการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนายบุญวัฒน์ ง่วนขั้น ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนทีมชาติไทยเข้าแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลก
ปีการศึกษา 2547 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 แต่งตั้ง นายสมจริง อินทรักเดช มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนห้วยยอดได้ผ่านการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนห้วยยอดได้ผ่านการคัดเลือเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และได้ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเป็นอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น
ปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 แต่งตั้งนายพิไชย ชั่งคิด มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 แต่งตั้ง ดร.นวลแสง สูคีรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด