:: Huai-yot School ::
การมีส่วนร่วมข่าวอินทนิลลือเลื่องข่าวเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ นายเดชาธร หอมหวญ นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ สาขาเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีกับ นายเดชาธร หอมหวญ นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ สาขาเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 มอบโดย ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์เลขที่ 2427) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ พรศรีรัตน์ เป็นครูผู้ดูแลนักเรียน