:: Huai-yot School ::
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงบูรณาการ วัยรุ่นไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้วยยอด จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงบูรณาการ วัยรุ่นไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพด้านต่าง ๆ สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชาภัทร โกเอี้ยน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวอมรรัตน์ รอดแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะวิทยากร โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอินทนิลครบรอบ 50 ปี