:: Huai-yot School ::

Day: 4 กรกฎาคม 2024

การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงบูรณาการ วัยรุ่นไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้วยยอด จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงบูรณาการ วัยรุ่นไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร)

Read More